Masz pytanie?

Napisz maila korzystając z formularza obok
lub zadzwoń po numer:

607 395 761


Napisz do nas

Gdy komornik zapuka do drzwi z nakazem zapłaty wydanym przez e-sąd

Gdy komornik zapuka do drzwi z nakazem zapłaty wydanym przez e-sąd Wraz z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego w 2010 r. wprowadzono nowy typ postępowania – elektroniczne postępowanie upominawcze. Zmiana ta miała na celu odciążenie sądów w sprawach drobnych roszczeń, skrócenie czasu oczekiwania na wydanie nakazu zapłaty, zmniejszenie kosztów sądowych, a także uproszczenie procedury. Jednym słowem cały przebieg postępowania odbywa się elektronicznie, w takiej formie wydawany jest również nakaz zapłaty. 
Skutkiem tak uproszczonego formalizmu stało się masowe wykorzystywanie e-sądu do wydawania nakazów zapłaty na nieaktualne adresy zamieszkania dłużników. W takich praktykach specjalizują się głównie fundusze sekurytyzacyjne, które za bezcen skupują wierzytelności bankowe, najczęściej już przedawnione, a nawet już raz spłacone w całości. Nakazy zapłaty wysyłane przez sąd pod nieaktualny adres po dwukrotnym awizowaniu uznawane są za skutecznie doręczone (tzw. doręczenie zastępcze). W ten oto sposób dochodzi do uprawomocnienia się nakazu zapłaty, na który następnie nakładana jest klauzula wykonalności. Wierzyciel uzyskuje natomiast uprawnienie do wszczęcia postępowania egzekucyjnego u komornika, który następnie puka do Twoich drzwi w celu wyegzekwowania dochodzonej nakazem zapłaty wierzytelności. W takiej sytuacji czas na Twój ruch.
Najpierw musisz doprowadzić do uchylenia nakazu zapłaty, który jest fundamentem postępowania egzekucyjnego, bez nakazu zapłaty komornik nie ma podstaw do prowadzenia egzekucji. W takim wypadku zasadne jest skierowanie do e-sądu wniosku o przywrócenie terminu, argumentując go doręczeniem nakazu zapłaty na nieaktualny adres, a więc brakiem skutecznego doręczenia. Jednakże należy taki wniosek odpowiednio uzasadnić uprawdopodabniając fakt niezamieszkiwania pod adresem wskazanym przez powoda. Zgodnie z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 11 września 2012 r., sygn. akt I ACz 1299/12:
„Stosownie do art. 139 § 1 KPC w razie niemożności doręczenia pisma bezpośrednio adresatowi lub w sposób określony w art. 138 KPC, pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego należy złożyć w placówce pocztowej tego operatora, a doręczane w inny sposób - w urzędzie właściwej gminy, a zawiadomienie o tym należy umieścić na drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej. Jednak podstawowym warunkiem skuteczności takiego zastępczego doręczenia jest, aby adresat mieszkał istotnie pod wskazanym adresem”
 
Do właściwie uzasadnionego wniosku o przywrócenie terminu dołączamy sprzeciw od nakazu zapłaty zawierający zarzuty wobec powództwa, np. zarzut przedawnienia roszczenia. W ogromnej ilości wypadków sąd wydaje postanowienie o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, stwierdza skuteczne wniesienie sprzeciwu i utratę mocy nakazu zapłaty w całości. Sprawa zostaje przekazana do sądu właściwego miejscowo, gdzie masz szansę na obronę merytoryczną. Wydanie takiego postanowienia przez sąd skutkuje z urzędu umorzeniem postępowania egzekucyjnego. 
Niejednokrotnie mamy do czynienia z sytuacją, gdy dłużnicy otrzymują nakaz zapłaty, który zasądza roszczenie już dawno przedawnione. Nieobeznany w temacie dłużnik potulnie spłaca przedawniony dług wraz ze skandalicznie wysokimi odsetkami, nie wiedząc o tym, że może się przed tym skutecznie obronić. Niestety ze względu na specyfikę procedury cywilnej zarzut przedawnienia nie jest badany przez sąd z urzędu, zarzut taki możemy podnieść w sprzeciwie od nakazu zapłaty. Podniesienie zarzutu przedawnienia już na tym etapie postępowania gwarantuje nam uznanie naszego twierdzenia, a w konsekwencji upadek nakazu zapłaty, ostatecznie brak obowiązku spłaty przedawnionego długu.
Wydanie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie obliguje nas do wnoszenia pism procesowych w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 50531§ 2 Kodeksu postępowania cywilnego „pisma procesowe pozwanego mogą być wnoszone także drogą elektroniczną”. Ustawodawca przyznał w ten sposób swobodę w wyborze formy komunikowania się z e-sądem, jednakże wraz z momentem wniesienia przez pozwanego pisma drogą elektroniczną, jest on zobligowany do kierowania tą drogą kolejnych pism, pod rygorem ich bezskuteczności.
         Jeżeli zatem znalazłeś się w wyżej przedstawionej sytuacji to nie trać czasu i działaj, aby oszczędzić pieniądze, które nieuczciwemu wierzycielowi się nie należą.

← Wróć